Privacy policy & disclaimer

Artikel 1 –  Algemene beginselen

Huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

U (de betrokkene) wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Wanneer Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS voornemens zou zijn om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS de betrokkene daarover de nodige informatie.

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS wenst te benadrukken dat de betrokkene nooit de verplichting heeft om de verwerkte gegevens te verstrekken aan Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals vermeld in deze verklaring ziet Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS, gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Maarschalk Fochstraat 35, zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2 –  Gegevens van de betrokkene

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene rechtstreeks door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en/of het contactformulier op haar website. Zo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS:

 • naam;
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);
 • gegevens vermeld op Uw identiteitskaart
 • betalingsgegevens;
 • btw-nummer.

Artikel 3 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de betrokkene en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Artikel 4  –  Bewaring van gegevens

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Dat betekent dat de persoonsgegevens na een laatste interactie met Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS gedurende een redelijke periode kunnen bijgehouden worden om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.

Artikel 5 – Finaliteit en wettelijke basis

Persoonsgegevens die door Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS worden verwerkt, worden uitsluitend door Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS gebruikt voor volgende doeleinden:

 1. het verstrekken van gevraagde diensten;
 2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. de verzending van haar nieuwsbrief en informatie over seminaries.

De werking van die persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, of om voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen (doeleinde 1);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (doeleinde 2);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS of van een derde (doeleinde 3).

Artikel 6 –  Proportionaliteit

De persoonsgegevens van de betrokkene die door Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens van de betrokkene zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig bijgewerkt.

Artikel 7 –  Rechten van de betrokkene

De betrokkene waarvan de persoonsgegevens wordt verwerkt heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die door Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS worden verwerkt.

De betrokkene heeft eveneens in bepaalde gevallen het recht om Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt.

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS is alleen verplicht de gegevens van de betrokkene te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS de gegevens gebruikt.

De betrokkene heeft tot slot in bepaalde gevallen het recht om Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS te verzoeken de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen die verwerking en de persoonsgegevens over te dragen.

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS verstrekt de betrokkene onverwijld informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Een verzoek tot inzage of de uitoefening van een ander recht kan worden gericht aan: info@advclaesmeukens.be

Artikel 8 –  Ontvangers van persoonsgegevens

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS deelt de verkregen persoonsgegevens niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij de betrokkene daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS kan de persoonsgegevens voor andere doeleinden slechts delen met derden in de volgende gevallen:

 • Dienstverleners

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen voor Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of deze moeten verwerken. De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt door dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor die dienstverlening.

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en de beveiligingsvereisten met betrekking tot die persoonsgegevens.

 • Wettelijke vereisten

Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS kan de verwerkte persoonsgegevens aan derden overmaken als zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als Advocatenkantoor CLAES – MEUKENS te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 –   Klachten, vragen en opmerkingen

Indien de betrokkene klachten heeft over onder meer de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens werden verwerkt heeft hij of zij steeds het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn terug te vinden op de volgende website:

https://www.privacycommission.be/nl/contact